UTSLÄPPSSNÅL LNG

Utsläppssnål energi

Flytande naturgas, dvs. LNG, är utsläppssnål energi för industrins och trafikens behov. LNG lämpar sig som bränsle för många industriella processer, till exempel uppvärmning, torkning och livsmedelsproduktion. LNG är även ett beaktansvärt alternativ för energibehoven inom trafiken. LNG orsakar bevisligen över 20 procent mindre växthusgasutsläpp än diesel och rentav 30 procent mindre koldioxidutsläpp än eldningsolja. LNG orsakar dessutom inga svaveloxid- eller partikelutsläpp och kväveoxidutsläppen är 85 procent mindre än hos de vanligaste bränslena

Fördelar med LNG

Låga utsläpp
Låga utsläpp

LNG ger upphov till 20–30 procent mindre koldioxidutsläpp och 85 procent mindre kväveoxidutsläpp jämfört med bensin, diesel och tjock eldningsolja.

Effektivitet
Effektivitet

Trots mindre utsläpp är energieffektiviteten bra. Det gör flytande naturgas till en precis lika effektiv energilösning som andra fossila bränslen.

Prisstabilitet
Prisstabilitet

Priset för LNG varierar inte lika mycket som för oljebaserade produkter. Dessutom kommer LNG i framtiden att gynnas av bland annat beskattningen, regleringen och priserna på utsläppsrätter.

Säkerhet
Säkerhet

Naturgas är en färglös och luktfri produkt som är lättare än luft. Dessutom har naturgas en hög antändningstemperatur (580 grader) som gör den säkrare att hantera än många andra bränslen.